Najważniejsze inwestycje i pozyskanie środków

    tutaj
  • Strona domowa
  • Najważniejsze inwestycje i pozyskanie środków

Najważniejsze inwestycje i pozyskanie środków, do realizacji:

1/  2012r-2013r – Wymiana instalacji WLZ w 24 budynkach

„Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

– projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4- „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ”, Działania 4.1- „Humanizacja  blokowisk”, Poddziałania 4.1.1 „Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty”

Całkowita wartość projektu: 1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania : 936.149,38 zł – 49% kosztów kwalifikowanych

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

2/  2017r-2018r – Likwidacja piecyków gazowych i wykonania wewnętrznej instalacji c.w.u. w 19 budynkach przy ul. Paderewskiego 37,39,41,43,45,47,49,51; ul. Poniatowskiego 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21; ul. Traugutta 20 – administrowanych przez  Spółdzielnię Mieszkaniową  „Budowlani”  w Bartoszycach

Całkowita wartość inwestycji : 900 000,00 zł

3/ 2017r-2018r – Termomodernizacja budynków mieszkalnych: Szymanowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6; Piłsudskiego 3, 5, 5A, 5B; Bema 41; Sikorskiego 2 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bartoszycach

Planowany koszt inwestycji: 3 664 891,14 zł,

w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 3 212 589,00zł , środki własne – 452 302,14zł

Zadanie poległo na termomodernizacji dziesięciu budynków znajdujących się w zasobach SM „BUDOWLANI”, co obejmuje swoim zakresem: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych. Prowadzone prace mają na celu polepszenie komfortu cieplnego mieszkańców budynków, jak również dostosowanie izolacyjności przegród zewnętrznych do Warunków Technicznych na rok 2021.

4/ 2017r-2019r – „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 7 budynków mieszkalnych będących w zasobach SM BUDOWLANI w Bartoszycach” w ramach  Osi Priorytetowej 4- „Efektywność energetyczna” , Działania 4.3- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”

Poddziałania 4.3.2- „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Nr Umowy RPWM.04.03.02-28-0018/17-00

Całkowita wartość Projektu: 2 222 660,20

Dofinansowanie projektu z UE: 1 581 482,40 – 80,90 % kosztów kwalifikowanych

5/ 2018r-2020r – „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach”  nr POIS.01.03.02-00-0030/17

Prace dofinansowane z NFOŚiGW, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 9 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bartoszycach przy ul. Piłsudskiego 4, 4a, 6, 6a, 7  i przy ul. Chilmanowicza 1,3,5,7 . Budynki ul. Piłsudskiego 4, 4a, 6, 6a, 7 objęte wykonaniem wewnętrznej instalacji c.w.u. , indywidualnych węzłów, likwidacją piecyków gazowych i bojlerów elektrycznych. 

Całkowita wartość Projektu: 5 296 750,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

Pomoc zwrotna: 3 602 142,33 – 75% kosztów kwalifikowanych

Premia inwestycyjna: 1 200 714,12 zł – 25% kosztów kwalifikowanych

6/ 2019-2022 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 12 budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 12,13,14,15 oraz ul. Paderewskiego 37,39,41,43,45,47,49,51 w Bartoszycach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”  w Bartoszycach”  – w ramach : Osi Priorytetowej 4 –  Efektywność energetyczna, Działania 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.2 – Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja do października 2022r.

Całkowita wartość Projektu: 6 695 942,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 908 694,93 – 76 % kosztów kwalifikowanych

Całkowita kwota inwestycji  wykonanych przez Spółdzielnię, mających na celu oszczędność energii cieplnej to ponad 20 mln zł.

(20 730 451,21zł)